Aspekty edukacji międzykulturowej – wystawa

Aspekty edukacji międzykulturowej – wystawa

W Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie im. KEN została zorganizowana wystawa pt. „Aspekty Edukacji Międzykulturowej” .  Celem wystawy jest przybliżenie naszym czytelnikom tej stosunkowo niedawno powstałej (lata 90. XX wieku) i mało znanej subdyscypliny pedagogiki, jaką jest edukacja międzykulturowa.

Jedną z przyczyn narastania we współczesnym świecie problemów dotyczących wielokulturowości, ale także rozwoju badań nad tym zjawiskiem, jest globalizacja. Na naszych oczach świat staje się „globalną wioską”, w której rozmaite społeczności, kultury, religie, obyczaje (etc…) zbliżają się do siebie, przenikają się, stają się coraz bardziej dostępne. Możemy to dostrzec  zarówno podczas coraz częstszych i łatwiejszych wyjazdów zagranicznych, jak i w naszej aktywności lokalnej, np. w pracy czy w szkole.

Wg prof. Nikitorowicza, specjalisty od pojęcia wielokulturowości „[…] globalizacja […] z jednej strony odnosi się do „kurczenia się świata”, a z drugiej strony do narastania świadomości jego odrębności i różnorodności. Z tym związane jest zjawisko poszukiwania własnej tożsamości w coraz bardziej zróżnicowanym kulturowo i etnograficznie świecie […]”.

 Wielokulturowość postrzegana jest jako bogactwo i pewna szansa rozwoju dla współczesnych społeczeństw. Zapewnia ona możliwość poszerzenia kulturowej perspektywy i  podjęcia na nowo, w duchu tolerancji,  pytań tożsamościowych  typu: skąd jestem, skąd się wywodzę, jakie są moje  korzenie, w jaki sposób moja tożsamość przenika się z tożsamością innych…?

Z drugiej strony, nieustanna konfrontacja własnej kultury z kulturami „obcymi” pociąga za sobą pojawianie się zjawisk trudnych, konfliktowych, nękających społeczeństwa wielonarodowe, wieloetniczne i wielowyznaniowe – określane jako wielokulturowe. Do zjawisk tych należą, między innymi, uprzedzenia, stereotypy, ksenofobia, rasizm, skrajny nacjonalizm, szowinizm i agresywny etnocentryzm.

W reakcji na powyższe zjawiska w latach 90. XX wieku ukształtowała się nowa subdyscyplina nauk pedagogicznych zwana edukacją międzykulturową.

W dziedzinie tej dokonuje się nieustannej refleksji nad kulturowym podłożem powyższych problemów, wypracowuje się sposoby pokojowego rozwiązywania narastających konfliktów oraz formułuje się zasady harmonijnego współistnienia i rozwoju wielokulturowych społeczeństw obywatelskich. W ramach zaleceń praktycznych kładzie się nacisk na konieczność zintegrowania tych społeczeństw wokół wspólnych zadań i wartości, takich jak otwartość, dialog, wolność, tolerancja, poszanowanie godności innych ludzi.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wystawą!

Aspekty edukacji międzykulturowej – wykaz prezentowanych książek