Uczeń zdolny w systemie szkolnym – jak wspierać jego rozwój

Uczeń zdolny w systemie szkolnym – jak wspierać jego rozwój

Zgodnie z definicją S. Marlanda uzdolnionymi i utalentowanymi nazywamy dzieci wykazujące się osiągnięciami i potencjalnymi zdolnościami w jednej lub kilku dziedzinach, takich jak: ogólne zdolności umysłowe, specyficzne umiejętności w głównych przedmiotach szkolnych, zdolności przywódcze, sztuki plastyczne i wykonawcze, zdolności psychomotoryczne. W ogólnych założeniach praca z uczniem zdolnym ma na celu dalsze rozwijanie jego zdolności. Są to działania nastawione na szybszy rozwój uczniów zdolnych, wyposażenie ich w większy zakres wiedzy, kształtowanie myślenia twórczego i rozwijanie oryginalności.

Podczas pracy z uczniami zdolnymi ważne jest aby poprzez dobór właściwych metod, treści i form kształcenia dostosować sposób nauczania do indywidualnych preferencji uczniów. Uczniów zdolnych, ze względu na ich specyficzne potrzeby, związane m.in. z wysokim poziomem intelektualnym, silną motywacją poznawczą, pogłębionymi zainteresowaniami, możemy zaliczyć do grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a więc specyfika ich rozwoju powinna być uwzględniona w toku kształcenia i wychowania.

Praca nauczyciela z uczniem zdolnym polega na indywidualizowaniu i różnicowaniu zajęć lekcyjnych, opracowaniu indywidualnego planu rozwoju dla ucznia zdolnego, motywowaniu ucznia do udziału w olimpiadach, konkursach, turniejach, warsztatach, wskazywaniu kierunków rozwoju, współpracy z rodzicami oraz z instytucjami działającymi na rzecz dzieci zdolnych, stymulowaniu samokształcenia, inspirowaniu do pracy własnej.

Zestawienie bibliograficzne książek prezentowanych na wystawie: Uczeń zdolny w systemie szkolnym – jak wspierać jego rozwój