Uczeń z zespołem ADHD

Uczeń z zespołem ADHD

ADHD (od ang. attention deficit hyperactivity disorder) to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi, powodujący hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność. Osoby dotknięte zaburzeniami z grupy ADHD często wykazują się brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej czynności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną, nadmierną aktywnością. Odmianą ADHD jest ADD (ang. attention-deficit disorder) czyli zaburzenie objawiające się deficytem uwagi, gdzie nadpobudliwość nie występuje, obserwowane częściej u dorosłych.

W dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci przejawia zachowania nadpobudliwe, co zaburza rozwój dziecka w sferze motorycznej, poznawczej i emocjonalnej. Efektem tego jest najczęściej nieprawidłowe funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i szkolnym.

Niezmiernie ważne jest, aby ucznia z ADHD objąć wszechstronną opieką psychologiczno-pedagogiczną w celu przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym. Bardzo pomocne może okazać się opracowanie zasad wprowadzających w życie szkolne ucznia jednoznacznie sformułowane reguły postępowania, do których należy systematycznie odwoływać się w trakcie zajęć lekcyjnych. Dziecku z ADHD należy stworzyć miejsce pracy z jak najmniejszą ilością bodźców rozpraszających i umożliwiające stały kontakt z nauczycielem. Istotne w pracy z uczniem z ADHD są: konsekwencja w działaniach, stosowanie zwięzłych i jasnych poleceń oraz akceptacja, empatia i otwartość na jego problemy.

Opracowała: Małgorzata Czuba, Wydział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Zwartych i Specjalnych

Zestawienie bibliograficzne: Uczeń z ADHD (PDF, 176 kB)