Polecamy: „Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece”, pod red. naukową Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.

Polecamy: „Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece”, pod red. naukową Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.

Publikacja, licząca 28 tekstów zgrupowanych w pięciu częściach, zwraca uwagę na zmieniającą się rolę współczesnych bibliotek w procesie społecznego komunikowania się oraz wielowymiarowy charakter ich usług, co nierozerwalnie związane jest z oczekiwaniami czytelników i rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pierwsza część publikacji dotyczy usług i technologii mobilnych w bibliotekach. Zaprezentowano tu krótką historię ewolucji ruchomych form udostępniania księgozbiorów przez biblioteki publiczne, mobilne formy komunikacji i prezentacji usług, promujące zasoby biblioteki oraz stanowiące narzędzie edukacji czytelników, a także problematykę serwisów zakładkowych. W części tej poruszono również – wywołujący skrajne oceny – temat technologii mobilnych w pracy bibliotekarzy  z najmłodszymi użytkownikami bibliotek, wskazując dobre rozwiązania w tym zakresie. Oryginalny sposób reklamowania kolekcji bibliotecznej przedstawiono na przykładzie Obwoźnej Czytelni Komiksów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

W drugiej części książki poruszono temat bibliotek akademickich i ich użytkowników w dobie rozwiązań mobilnych. Przedstawiono zdalne formy świadczenia usług bibliotecznych na przykładzie wybranych bibliotek szkół wyższych: Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, SGGW, ASP w Krakowie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Część tę zamykają rozważania na temat warsztatów bibliotecznych dla licealistów, jako formy aktywizacji młodzieży przez biblioteki uniwersyteckie, na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Trzecia część publikacji dotyczy organizacji i pracy w bibliotekach. Otwiera ją tekst stanowiący próbę określenia modelu struktury organizacyjnej współczesnej wojewódzkiej biblioteki publicznej. W kolejnym artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania w programach bibliotecznych modułu rejestracji darów i wymiany, związanego z systemem bibliotecznym Prolib. W tej części publikacji przedstawiono także genezę i funkcje bibliotek archiwów państwowych, problem dostępności ich zbiorów oraz katalogów w wersji online. Ważnym tematem jest także 10-letnia działalność Serwisu Wypożyczeń On-line Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Czwartą część artykułów stanowią teksty poruszające temat publikacji w otwartym dostępie, a także ofert bibliotek dla czytelników.  Omówiono sytuację polskich i zagranicznych publikacji elektronicznych w otwartym dostępie, przedstawiając najważniejsze informacje o ruchu open access. Poruszono także temat współpracy bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych realizowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W czwartej części omawianej publikacji znalazły się również teksty dotyczące chatbotów oraz świadczenia „book a librarian” – nowych form usług bibliotecznych, mało rozpowszechnionych w Polsce. Opisano zastosowanie chatbotów jako narzędzi wspomagających kształtowanie wizerunku biblioteki i promowanie jej oferty.

Ostatnia część publikacji dotyczy wielozadaniowości oraz kompetencji bibliotekarzy i czytelników, w tym analizy ofert pracy dla absolwentów bibliotekoznawstwa, wykorzystania urządzeń i aplikacji mobilnych przez czytelników i pracowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej czy pracy bibliotekarzy z czytelnikami niepełnosprawnymi.

Książka jest interesująca zarówno dla bibliotekarzy, jak i czytelników, wskazując na zmiany w organizacji pracy nowoczesnych bibliotek, nadążających za zmianami w potrzebach czytelników i przekształcających swe oferty w bardziej aktualne, zarówno w sferze usług bibliotecznych, pracy zdalnej, jak i komunikacji oraz edukacji użytkowników bibliotek.

przeczytała i poleca
Małgorzata Czuba
Wydział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Zwartych i Specjalnych