Zgłoś Wolontariusza w XIII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Zgłoś Wolontariusza w XIII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Województwo Mazowieckie już po raz trzynasty ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”. Jego celem jest nagrodzenie Wolontariuszy, liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców, popularyzacja dokonań wolontariuszy jako dobrych praktyk, w tym realizowanych indywidualnie lub w partnerstwie z mazowieckimi organizacjami pozarządowymi oraz zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Kto, kiedy i jak może zgłosić Kandydata?

  1. Kandydatów mogą zgłaszać od 1 do 30 września 2023 r. m.in. organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze. 
  2. Kandydat do Konkursu nie może zgłosić się samodzielnie.
  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł Laureata w poprzednich trzech edycjach Konkursu.
  4. Zgłaszający może zgłosić od 1 do 3 Kandydatów. Dla każdego Kandydata należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
  5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przekazać w jeden z niżej wskazanych sposobów:

z dopiskiem w temacie „XIII edycja Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza musi mieć formę skanu np. w formacie pliku .pdf i zawierać podpisy Kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);

  • pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu): 
Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
– z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.
 
Więcej informacji na stronie Mazowieckie Barwy Wolontariatu