Polecamy: Stan wojenny / [Wprowadzenie: Antoni Dudek ; Kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór materiałów, opracowanie: Bogusław Kopka i inni ; Redakcja: Anna Piekarska, Małgorzata Strasz]. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej 2002. ISBN 83-89078-06-6

Polecamy: Stan wojenny / [Wprowadzenie: Antoni Dudek ; Kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór materiałów, opracowanie: Bogusław Kopka i inni ; Redakcja: Anna Piekarska, Małgorzata Strasz]. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej 2002. ISBN 83-89078-06-6

Nauczycielom historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie polecam materiały do nauczania historii najnowszej opracowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Pakiet edukacyjny „Stan wojenny” przedstawia jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń z najnowszej historii Polski, które pozostawiło trwałe piętno na społeczeństwie polskim. Wprowadzając stan wojenny rząd PRL argumentował, że było to konieczne dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego i zapobieżenia interwencji ZSRR. Jednak wielu historyków uważa, że decyzja miała na celu zlikwidowanie opozycji, zwłaszcza „Solidarności”, i utrzymanie władzy przez władze komunistyczne. W okresie stanu wojennego doszło do licznych przypadków naruszeń praw człowieka, aresztowań, represji wobec działaczy opozycji i cenzury mediów. Internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z NSZZ „Solidarność”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach podczas pacyfikacji strajku.

Pakiet „Stan wojenny” został opracowany zgodnie z nowoczesnym modelem kształcenia, który zakłada, że szkoła powinna uczyć aktywności, samodzielnego myślenia, krytycznego podejścia do różnych źródeł informacji, wartościowania i hierarchizowania wydarzeń, indywidualnego oraz grupowego rozwiązywania problemów. W proponowanych scenariuszach położono nacisk na samodzielną pracę uczniów z wykorzystaniem materiałów źródłowych. Uczeń będzie także doskonalić umiejętność formułowania wniosków i ocen krytycznych oraz publicznej prezentacji wyników.

Pakiet obejmuje esej o stanie wojennym, biogramy ważnych postaci, słownik pojęć, tablicę synchroniczną, kalendarium wydarzeń w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach i bibliografię. Zawiera również różnorodne materiały źródłowe, takie jak zdjęcia, dokumenty, relacje, wspomnienia i fragmenty publikacji drugiego obiegu oraz współczesnych opracowań. Autorzy starali się ukazać różne aspekty stanu wojennego, włączając prawodawstwo, tłumienie strajków, życie codzienne i działalność NSZZ „Solidarność”.

[źródło: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/27585,Stan-wojenny.html].

 

W zbiorach posiadamy do dyspozycji nauczycieli następujące
Teki edukacyjne IPN:
 

  • Auschwitz – pamięć dla przyszłości
  • Czerwiec ’76 : krok ku wolności
  • Ocaleni z „nieludzkiej ziemi” : materiały edukacyjne
  • Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej
  • Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1941
  • Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński
  • Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947
  • Warmia i Mazury w latach 1945-1950 : kształtowanie się stosunków politycznych i narodowościowych
  • Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej
  • Zbrodnia katyńska


Katarzyna Majchrzak
Wydział Opracowania Zbiorów Zwartych i Specjalnych