Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane filmy nie posiadają napisów, brak lektora migowego oraz audiodeskrypcji. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Dokumenty opublikowane w formacie pdf, nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą wystąpić trudności z ich odczytaniem przez czytniki ekranu. Nie wszystkie treść nietekstowe posiadają opis alternatywny. W chwili obecnej trwają prace związane z utworzeniem nowej strony internetowej zgodnej częściowo z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ukończenie nowej strony internetowej planowane jest na koniec grudnia 2021 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie
 • Adres: Gocławska 4 03-810 Warszawa
 • E-mail: joanna.kaminska@pbw.waw.pl
 • Telefon: 22 810 46 64
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie, ul. Gocławska 4

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Gocławskiej. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem do budynku nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku jest winda osobowa. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na następujących poziomach: Poziom 0 – czytelnia multimedialna, z wyłączeniem antresoli Poziom 1 – Parter – Wypożyczalnia Poziom 2 – 1 piętro – sale dydaktyczne, pracownie biblioteczne oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych Poziom 3 – 2 piętro – Administracja, sala konferencyjna oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych Schody są ogólnodostępne, wyposażone w poręcz z jednej strony.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie 2 i 3. W budynku nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Filia w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1B

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Filia mieści się na drugim piętrze Centrum Kultury w Błoniu. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Norwida. Wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze budynku i lokal Filii dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Schody są ogólnodostępne, wyposażone w poręcze z obu stron. W budynku jest winda.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Na drugim piętrze, w bliskim sąsiedztwie Filii, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Filia w Grodzisku Mazowieckim, ul. 11 Listopada 48 (IV piętro)

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do lokalu Filii prowadzi jedno wejście od ulicy 11 Listopada. Filia mieści się na 4 piętrze budynku. Brak dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Schody są ogólnodostępne, wyposażone w poręcz z jednej strony. Brak windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

W pobliżu wejścia do budynku, w strefie płatnego parkowania są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Filia w  Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Lokal Filii znajduje się w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim na poziomie „-1”. Wejście do Biblioteki jest bezpośrednio z poziomu parkingu, a w pomieszczeniu zajmowanym przez filię jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i posiada windę z informacją głosową.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku na poziomie „0” jest toaleta dla osób niepełnosprawnych i miejsce do przewinięcia małego dziecka. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila. Są oznaczenia kontrastowe i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Są miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że do Biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Filia w Sochaczewie, ul. Żeromskiego 39A

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Żeromskiego. Filia mieści się w parterowym budynku i zapewnia dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak korytarzy, schodów i wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Filia w Żyrardowie, ul. Waryńskiego 1

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do lokalu Filii prowadzi jedno wejście od ulicy Ossowskiego. Filia mieści się na wysokim parterze (konieczność wejścia po kilku schodkach) 6-kondygnacyjnego budynku. Przed wejściem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Przed wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pozostałe pomieszczenia biblioteczne.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.